Ioanna aka gianna balafouti in the kitchen
Ioanna aka gianna balafouti in the kitchen

Ο ιστότοπος metomati.gr είναι ένα ιστολόγιο που δημιουργήθηκε από την Γιάννα Μπαλαφούτη.

Η Γιάννα (Ιωάννα) Μπαλαφούτη, μετά την ολοκλήρωση των σπουδών γραφιστικής επικοινωνίας, δραστηριοποιήθηκε επαγγελματικά στο χώρο του διαδικτύου ως παραγωγός νέων μέσων και ως διευθύντρια web marketing. Ένα ξεχωριστό γεγονός την έφερε σε επαφή με το χώρο της γαστρονομίας και έκτοτε η επαγγελματική της ζωή επικεντρώθηκε σε αυτό το αντικείμενο, παράγοντας καινοτόμα προϊόντα που κατέκτησαν εθνικές και διεθνείς διακρίσεις.

Διδάσκει «Καινοτομία στη Γαστρονομία, Μαγειρική ιδέα και Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων», είναι εισηγήτρια σεμιναρίων στο πρόγραμμα «Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά», εργάζεται εξ αποστάσεως ως υπεύθυνη ψηφιακού περιεχομένου στη διαδικτυακή πλατφόρμα CityStage, είναι μέντορας σε νεοφυείς ιδέες τροφίμων (Food Start-ups) και είναι υπεύθυνη προγραμμάτων γαστρονομίας σε ΙΙΕΚ.

Το ιστολόγιο αυτό δημιουργήθηκε σαν ένας ιστότοπος μέσα από τον οποίο μπορεί η Γιάννα Μπαλαφούτη να εκφράζεται και να μοιράζεται τις σκέψεις της, τις ιδέες της και τις γνώσεις της με φίλους. Είναι επίσης ένα βήμα που το προσφέρει και σε άλλους, ώστε να δώσει την δυνατότητα της πολύπλευρης έκφρασης και επικοινωνίας. Η εγκυρότητα του ιστότοπου πηγάζει από το ότι παρέχει προσωπικές απόψεις, σκέψεις και ιδέες.

English

About us

The website metomati.gr is a blog created by Gianna Balafouti.

Gianna (Ioanna) Balafouti, after completing her studies in graphic communication, became active professionally in the field of internet as a producer in digital media and as a web marketing director in listed companies. A coincident brought her in contact with the field of gastronomy and since then her professional life is focused on this subject, producing innovative products that have gained national and international distinction.

She teaches “Innovation in Gastronomy, Cooking Idea and New Product Development”, is a public speaker and she is instructor in the program “New Agriculture for the Young Generation”, works as a digital content manager, is a mentor in startups and is head of gastronomy department at educational institutions in Athens, Greece.

This blog was created as a website through which Gianna Balafouti can express herself and share her thoughts, ideas and knowledge with friends. It is also a step that offers it to others, to enable multifaceted expression and communication. The validity of the site stems from the fact that it provides personal views, thoughts and ideas.

Espagnol

Sobre nosotros

El sitio web metomati.gr es un blog creado por Gianna Balafouti.

Gianna (Ioanna) Balafouti, tras finalizar sus estudios en comunicación gráfica, se activa profesionalmente en el campo de internet como productora en medios digitales y como directora de marketing web en empresas cotizadas. Una coincidencia la puso en contacto con el campo de la gastronomía y desde entonces su vida profesional se centra en este tema, produciendo productos innovadores que han ganado distinción nacional e internacional.

Imparte clases de “Innovación en Gastronomía, Idea de Cocina y Desarrollo de Nuevos Productos”, es conferencista e instructora en el programa “Nueva Agricultura para la Generación Joven”, trabaja como gestora de contenidos digitales, es mentora en startups y es jefa del departamento de gastronomía en instituciones educativas en Atenas, Grecia.

Este blog fue creado como un sitio web a través del cual Gianna Balafouti puede expresarse y compartir sus pensamientos, ideas y conocimientos con amigos. También es un paso que lo ofrece a los demás, para posibilitar la expresión y la comunicación multifacéticas. La validez del sitio se debe al hecho de que proporciona opiniones, pensamientos e ideas personales.

Français

À propos de nous

Le site metomati.gr est un blog créé par Gianna Balafouti.

Gianna (Ioanna) Balafouti, après avoir terminé ses études en communication graphique, s’est engagée professionnellement dans le domaine de l’internet en tant que productrice dans les médias numériques et en tant que directrice du marketing Web dans des sociétés cotées. Une coïncidence l’a mise en contact avec le domaine de la gastronomie et depuis lors, sa vie professionnelle se concentre sur ce sujet, produisant des produits innovants qui ont acquis une distinction nationale et internationale.

Elle enseigne “l’innovation dans la gastronomie, l’idée culinaire et le développement de nouveaux produits”, est conférencière publique et instructeur dans le programme “Nouvelle agriculture pour la jeune génération”, travaille comme gestionnaire de contenu numérique, est mentor dans les startups et dirige du département de gastronomie des établissements d’enseignement à Athènes, en Grèce.

Ce blog a été créé comme un site Web à travers lequel Gianna Balafouti peut s’exprimer et partager ses pensées, ses idées et ses connaissances avec des amis. C’est aussi une démarche qui l’offre aux autres, pour permettre une expression et une communication multiformes. La validité du site découle du fait qu’il fournit des opinions, des pensées et des idées personnelles.

Deutsch

Über uns

Die Website metomati.gr ist ein Blog von Gianna Balafouti.

Gianna (Ioanna) Balafouti wurde nach Abschluss ihres Studiums der grafischen Kommunikation beruflich im Bereich Internet als Produzentin digitaler Medien und als Web-Marketing-Direktorin in börsennotierten Unternehmen tätig. Ein Zufall brachte sie in Kontakt mit dem Bereich der Gastronomie und seitdem konzentriert sich ihr Berufsleben auf dieses Thema und produziert innovative Produkte, die nationale und internationale Anerkennung gefunden haben.

Sie unterrichtet “Innovation in der Gastronomie, Kochidee und Entwicklung neuer Produkte”, ist Rednerin und Dozentin im Programm “Neue Landwirtschaft für die junge Generation”, arbeitet als Managerin für digitale Inhalte, ist Mentorin in Startups und Leiterin der gastronomischen Abteilung an Bildungseinrichtungen in Athen, Griechenland.

Dieser Blog wurde als Website erstellt, über die Gianna Balafouti sich ausdrücken und ihre Gedanken, Ideen und Kenntnisse mit Freunden teilen kann. Es ist auch ein Schritt, der es anderen bietet, einen facettenreichen Ausdruck und eine vielfältige Kommunikation zu ermöglichen. Die Gültigkeit der Website beruht auf der Tatsache, dass sie persönliche Ansichten, Gedanken und Ideen enthält.